LOG ONHOME F D
U bent hier:home > Veelgestelde vragen

veelgestelde vragen

 

Veelgestelde vragen

De materie over aanvullende pensioenen is niet altijd eenvoudig om te begrijpen. Via deze webstek hebben wij u wat verduidelijking trachten te verschaffen.

Uit onze ervaringen hebben wij bovendien geleerd dat er een aantal vragen steeds opnieuw gesteld worden. Hieronder geven wij hiervan een overzicht, vergezeld van een beknopt antwoord. 

 

  •  Vanaf wanneer kan ik mijn aanvullend pensioen uitbetaald krijgen?

U kan uw aanvullend pensioen NOOIT laten uitbetalen vooraleer u met (brug)pensioen vertrokken en minstens 60 jaar bent. Een vervroegde uitbetaling is dus niet toegelaten.

Een overdracht naar uw eigen pensioensparen is evenmin mogelijk.

 

  • Wat als ik overstap van het statuut van arbeider naar bediende?

Als u de overstap maakt van arbeider naar bediende, dan wordt u beschouwd als een sectorverlater. Via deze link kan u meer te weten te komen over de mogelijkheden die er in dat geval voor u bestaan.

Indien u echter als bediende aan de slag gaat bij dezelfde werkgever (paritair comité 209), wordt u niet beschouwd als een sectorverlater. U kan dus geen gebruik maken van de keuzemogelijkheden die er bestaan in geval van het verlaten van de sector en zal de voordelen van een actieve aangeslotene blijven genieten en dit zolang u bij deze werkgever tewerkgesteld blijft.

Daarnaast bestaat er voor de bedienden uit onze sector ook een aanvullende pensioenregeling. U kan hier klikken om hierover meer te weten te komen.

 

  • Wat moet ik doen als ik verhuis?

Als u binnen België verhuist, hoeft u in principe niets te doen. Het Pensioenfonds Metaal OFP krijgt éénmaal per jaar alle aangepaste Belgische adressen automatisch doorgestuurd.

Als u echter naar het buitenland zou verhuizen, verzoeken wij u ons uw nieuwe adres wel door te geven. Dit geldt eveneens als u van adres zou veranderen in het buitenland. U kan ons steeds bereiken via de volgende link

 

  • Wat moet ik doen als ik van werkgever verander?

Als u van werkgever verandert, maar binnen hetzelfde paritair comité (PC 111) tewerkgesteld blijft, hoeft u niets te doen. De betaling van de bijdragen zal dan voor u verder gezet worden door uw nieuwe werkgever. Als u van werkgever verandert en hierdoor onder een ander paritair comité tewerkgesteld wordt, beschouwen wij u als een sectorverlater. Via deze link kan u meer te weten te komen over de mogelijkheden die er in dat geval voor u bestaan.

 

  • Kan ik de voor mij betaalde bijdragen fiscaal aftrekken?

NOOIT. Vermits dit aanvullend pensioen enkel via werkgeversbijdragen opgebouwd wordt en u zelf geen enkele bijdrage moet betalen, kan u fiscaal niets aftrekken. U kan natuurlijk altijd zelf aan pensioensparen doen, waarbij u wel van een fiscaal voordeel zal kunnen genieten.

 

  • Hoe evolueert de verworven reserve?

De verworven reserve (=de stand van uw rekening op een gegeven moment) evolueert mee met de door het Pensioenfonds Metaal OFP behaalde beleggingsresultaten en dit volgens het onderstaande principe:

  • Bij een positief nettorendement zal 80% individueel worden toegekend. De resterende 20% zal in een collectieve reserve worden gestort.
  • Als het rendement van 80% meer dan 3,25% bedraagt, wordt het overschot eveneens in de collectieve reserve gestort.
  • Een negatief rendement zal integraal op de individuele rekeningen worden aangerekend.

Dit doet echter geen afbreuk aan de wettelijke garanties bij pensionering of uittreding, hetgeen wil zeggen dat uw verworven reserve (indien lager dan de wettelijke minima op dat ogenblik), steeds aangevuld zal worden tot op het niveau van deze wettelijke garanties. 

Dit doet evenmin afbreuk aan de reglementaire garantie van 3,25% op alle bijdragen tot en met 31/12/2012.

 

  • Klachtenbehandeling

Bij een klacht over uw dossier, kan u zich schriftelijk wenden tot het pensioenfonds:

        - Per brief: Pensioenfonds Metaal OFP, Ravenstein Galerij 4/7, B-1000 Brussel

        - Per email: info@pfondsmet.be