LOG ONHOME F D
U bent hier:home > Documenten > Wettelijk pensioen (D3)

Wettelijk pensioen (D3)

Indien u met wettelijk pensioen vertrokken bent (in principe vanaf 65 jaar) en u wenst uw aanvullend pensioen aan te vragen, dan moet u het formulier D3 invullen en opsturen naar het adres dat op dit formulier vermeld staat. U moet dit formulier eveneens gebruiken indien u met wettelijk "vervroegd" pensioen gegaan bent (mogelijk vanaf de leeftijd van 60 jaar). Dit formulier kan u hier downloaden.

Het is belangrijk dat u de gevraagde bijlagen mee opstuurt. De verschillende bijlagen die u mee moet opsturen, staan steeds vermeld op het desbetreffende aanvraagformulier.

In geval van wettelijke pensionering gaat het over de volgende bijlagen:

  • Een kopie van de kennisgeving van de beslissing over uw wettelijk pensioen. Dit document hebt u ontvangen vanwege de Rijksdienst Voor Pensioenen (RVP).
  • Een recto verso kopie van uw identiteitskaart.

 

Enkel voor deelnemers die met wettelijk pensioen vertrokken zijn! (deelnemers die met vervroegd pensioen vertrokken zijn, komen hiervoor niet in aanmerking)

In het kader van de wetgeving in verband met het generatiepact, komt uw eventueel in aanmerking voor de toepassing van het verlaagde belastingtarief; dit bedraagt 10% in plaats van 16,5%.

Hiervoor dient u ons een attest te bezorgen aangaande uw activiteit tijdens de laatste 3 jaar voorafgaand aan uw wettelijke pensioenleeftijd (klik hier voor meer informatie):

  • ofwel een tewerkstellingsattest, in voorkomend geval met vermelding van verminderde prestaties ingevolge de opname van tijdskrediet (te verkrijgen bij uw laatste werkgever)
  • ofwel een werkloosheidsattest, waaruit moet blijken dat er sprake was van onvrijwillige werkloosheid en dat er geen weigering geschiedde in het kader van voorgestelde opleidingen; tevens moet er vermeld worden of de werkloosheid valt binnen de brugpensioenregeling (te verkrijgen via uw vakbond of hulpkas)
  • ofwel een invaliditeitsattestering (te verkrijgen via uw ziekenfonds)

Na ontvangst van deze documenten, zullen wij uw dossier onderzoeken en desgevallend het verlaagde tarief toepassen.

Indien deze documenten niet bij uw dossier gevoegd zijn, zullen wij ervan uitgaan dat u onder het stelsel van de standaard inhouding van 16,5% valt!

Opgelet

  • Uw recht tot opvraging van uw aanvullend pensioen vervalt 30 jaar na de eerste dag van de maand volgend op uw wettelijke pensioenleeftijd. Het is echter wel zo dat de oprenting aan het wettelijk gegarandeerde minimumrendement wordt stopgezet vanaf het bereiken van deze wettelijke pensioenleeftijd.
  • Indien u na uw wettelijke pensionering nog zou blijven voortwerken, raden wij u aan pas een dossier in te dienen nadat u effectief gestopt bent met werken. Op deze manier vermijdt u dat u twee keer een aanvraag voor uw aanvullend pensioen moet indienen en bent u bovendien zeker dat alle voor u betaalde bijdragen in uw spaarreserve opgenomen zullen worden.
  • Het Pensioenfonds Metaal OFP zal aan alle rechthebbenden een brief met de nodige informatie over het opvragen van het aanvullend pensioen versturen in de twee maanden voorafgaand aan het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd. Op die manier bent u zeker dat u het aanvullend pensioen niet zou vergeten op te vragen.