LOG ONHOME F D
U bent hier:home > Documenten > Wettelijk pensioen (D3)

Wettelijk pensioen (D3)

Indien u met wettelijk pensioen vertrokken bent (in principe vanaf 65 jaar) en u wenst uw aanvullend pensioen aan te vragen, dan moet u het formulier D3 invullen en opsturen naar het adres dat op dit formulier vermeld staat. U moet dit formulier eveneens gebruiken indien u met wettelijk "vervroegd" pensioen gegaan bent (mogelijk vanaf de leeftijd van 60 jaar). Dit formulier kan u hier downloaden.

Het is belangrijk dat u de gevraagde bijlagen mee opstuurt. De verschillende bijlagen die u mee moet opsturen, staan steeds vermeld op het desbetreffende aanvraagformulier.

In geval van wettelijke pensionering gaat het over de volgende bijlage:

  • Een recto verso kopie van uw identiteitskaart.

 

Enkel voor aangeslotenen die op het ogenblik dat ze hun wettelijk pensioen opnemen 65 jaar zijn of 45 loopbaanjaren op de teller hebben:

In het kader van de wetgeving in verband met het generatiepact, komt u eventueel in aanmerking voor de toepassing van het verlaagde belastingtarief; dit bedraagt 10% in plaats van 16,5% (klik hier voor meer informatie).

Hiervoor dient u ons één of meerdere attesten te bezorgen inzake uw beroepsactiviteit tijdens de laatste 3 jaar vóór de opname van uw wettelijk pensioen:

  • een loopbaanoverzicht, afgeleverd door de Federale Pensioendienst, dat uw volledige loopbaan (45 jaar) aantoont

EN

  • ofwel één of meerdere tewerkstellingsattesten van uw laatste werkgever met vermelding van de begin- en einddatum van de tewerkstelling, desgevallend aangevuld met de vermelding van verminderde prestaties ingevolge de opname van tijdskrediet
  • en/ofwel een werkloosheidsattest met vermelding van de begin- en einddatum van de werkloosheid, waaruit blijkt dat u onvrijwillig werkloos was en u geen voorgestelde opleiding of betrekking weigerde
    • tevens dient expliciet vermeld of deze werkloosheid valt binnen de SWT-/brugpensioenregeling en of men al dan niet aangepast beschikbaar is (dit houdt onder meer in dat men ingeschreven blijft als werkzoekende en meewerkt aan een aangepaste begeleiding) of dat men hiervan automatisch werd vrijgesteld
  • en/ofwel een invaliditeitsattest met vermelding van begin- en einddatum van de arbeidsongeschiktheid en of deze het gevolg is van een (arbeids)ongeval of een (beroeps)ziekte

Zolang wij niet in het bezit zijn van deze attesten, kunnen wij uw dossier niet behandelen of uitbetalen.

Opgelet

  • Uw recht tot opvraging van uw aanvullend pensioen vervalt 5 jaar na de eerste dag van de maand volgend op uw wettelijke pensioenleeftijd.
  • Het Pensioenfonds Metaal OFP zal aan alle rechthebbenden een brief met de nodige informatie over het opvragen van het aanvullend pensioen versturen in de twee maanden voorafgaand aan het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd. Op die manier bent u zeker dat u het aanvullend pensioen niet zou vergeten op te vragen.