LOG ONHOME F D
U bent hier:home > Documenten > Uittreding sector (D5)

Uittreding uit de sector (D5)

Indien u van werkgever binnen onze sector zou veranderen (met behoud van het statuut van arbeider, dus ingeschreven onder paritair comité 111), hoeft u niets te doen; uw nieuwe werkgever zal dan voor u verder bijdragen blijven betalen.

Indien u echter de metaalsector verlaten heeft, kan u dit melden aan de hand van het formulier D5. Dit formulier kan u hier downloaden. Het is wel van belang dat u minstens 12 maanden bij ons pensioenfonds aangesloten was, zoniet kan u geen aanspraak maken op uw verworven reserves.

Het is belangrijk dat u de gevraagde bijlagen mee opstuurt. De bijlagen die men moet opsturen, staan steeds vermeld op het desbetreffende aanvraagdocument.

In geval van uittreding gaat het over de volgende bijlagen:

  • Een recto verso kopie van uw identiteitskaart.
  • Een kopie van uw formulier C4 (uit de metaalsector).
  • Naam & adres van uw nieuwe werkgever of een werkloosheidsbewijs.
  • Kopie bewijs van aansluiting bij de door u gekozen pensioeninstelling.

Na ontvangst van het door u correct ingevulde formulier D5, zullen wij de door u gekozen optie afhandelen.

Wij wensen er nogmaals op te wijzen dat een vervroegde uitbetaling niet toegelaten is! U kan uw aanvullend pensioen dus nooit laten uitbetalen vooraleer u met pensioen of brugpensioen (=werkloosheid met bedrijfstoeslag) vertrokken en minstens 60 jaar bent.

Een overdracht naar uw eigen pensioensparen is evenmin mogelijk.

Hieronder geven wij u alvast een beknopt overzicht van de mogelijke opties:

1.   U wenst uw verworven reserves te laten staan bij het Pensioenfonds Metaal OFP (=slaper)

In dat geval zal u op het reeds gespaarde bedrag genieten van het door het reglement bepaalde rendement (80% van het werkelijke rendement, met een maximum van 1,75%), met dien verstande dat bij een uitbetaling in het kader van uw brugpensionering (mits 60 jaar oud) en/of uw pensionering, uw aanvullend pensioen minstens gelijk zal zijn aan het reeds opgebouwde bedrag op het moment dat u de sector verlaten heeft (=uittreding).

U zal bovendien elk jaar in september een nieuwe pensioenbrief blijven ontvangen, zodat u de evolutie van uw aanvullend pensioen steeds kan blijven opvolgen.

Indien u deze optie wenst te kiezen, hoeft u niets meer terug te sturen naar het pensioenfonds.

2.   U wenst uw verworven reserves over te dragen naar de pensioeninstelling van uw nieuwe werkgever

Basisvoorwaarde hiervoor is natuurlijk dat er een aanvullende pensioenregeling voor u bestaat bij uw nieuwe werkgever.

Indien dit het geval is en u deze optie wenst te kiezen, moet u het strookje onderaan het formulier volledig invullen en naar ons terugsturen.

Wij zorgen er dan voor dat uw spaarreserve naar uw nieuwe pensioeninstelling wordt overgeschreven.

3.   U wenst uw verworven reserves over te dragen naar de pensioeninstelling van de inrichter waaronder uw nieuwe werkgever ressorteert

Concreet betekent dit dat er voor u een aanvullende pensioenregeling op sectorvlak moet bestaan, waar uw nieuwe werkgever bij aangesloten is. Voorbeelden hiervan zijn het pensioenfonds bouw (Pensio B) en pensioenfonds metaalhandel (Sefocam).

Indien dit het geval is en u deze optie wenst te kiezen, moet u het strookje onderaan het formulier volledig invullen en naar ons terugsturen.

Wij zorgen er dan voor dat uw spaarreserve naar uw nieuwe sectorale pensioeninstelling wordt overgeschreven.

4.   U wenst uw verworven reserves over te dragen naar een pensioeninstelling die de totale winst verdeelt onder de aangeslotenen in verhouding tot hun reserves

Deze optie houdt in dat uw opgebouwde reserve overgedragen wordt naar een sociale pensioeninstelling die buitenwettelijke pensioenen beheert zoals voorzien in het KB 14/11/2003 (klik hier om de lijst van mogelijke pensioeninstellingen te raadplegen).

Indien u deze optie wenst te kiezen, moet u het strookje onderaan het formulier volledig invullen en naar ons terugsturen.

Wij zorgen er dan voor dat uw spaarreserve naar deze gemeenschappelijke pensioenkas wordt overgeschreven.

5.   U wenst uw verworven reserves te laten staan bij het Pensioenfonds Metaal OFP en via uw nieuwe werkgever verder te gaan met de premiebetaling

Deze optie kan u enkel kiezen indien:

  • u minstens 42 maanden aangesloten was bij het Pensioenfonds Metaal OFP
  • er geen aanvullende pensioenregeling bij de nieuwe werkgever bestaat

Indien u aan deze voorwaarden voldoet en u deze optie wenst te kiezen, verzoeken wij u contact op te nemen met het Pensioenfonds Metaal OFP.

 

Als u als sectorverlater verkiest om uw verworven reserve over te dragen naar een andere pensioeninstelling (opties 2. 3 en 4), dient u met het volgende rekening te houden:

  • Indien de aanvraag tot overdracht plaatsvindt binnen de 30 dagen volgend op de eerste pensioenbrief nadat u de sector verlaten heeft, zal het over te maken bedrag berekend worden tegen het gegarandeerd rendement van 3,25%.
  • Indien de aanvraag tot overdracht plaatsvindt na de bovenvermelde periode van 30 dagen, zal er tegen het door het reglement bepaalde rendement gerekend worden en dit vanaf het moment van uittreding.