LOG ONHOME F D
U bent hier:home > Documenten > Pensioenbrief

 

 Benefit 2016 NL

Pensioenbrief

Jaarlijks, tijdens de maand september, bericht het Pensioenfonds Metaal OFP u over de stand van zaken van uw aanvullend pensioen. Op die manier kan u de opbouw van uw aanvullend pensioen nauwlettend opvolgen.

Wij maken hiervoor gebruik van de gestandaardiseerde presentatie van de jaarlijkse pensioenfiche conform advies nr. 32 van de FSMA. Deze presentatie bestaat uit 2 delen, met name een uniform voorblad en een bijlage.

Hieronder vindt u een gedetailleerde uitleg over de verschillende bedragen die op de bijlage bij uw pensioenbrief vermeld worden.  

 

Rubrieken op de Pensioenbrief

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Boven de kader van de persoonlijke gegevens, staan uw naam en adres vermeld. In de kader zelf, ziet u uw geboortedatum, rijksregisternummer en uw jaarloon (op basis van uw tewerkstelling als arbeider in de metaalverwerkende nijverheid) van het voorgaande jaar.

Deze gegevens worden getoond zoals ze bekend zijn in onze bestanden. Zijn deze gegevens fout weergegeven, contacteer dan het Pensioenfonds Metaal OFP.

top

ACTUELE VERWORVEN RESERVE

De verworven reserve op 1 januari van het lopende jaar is een optelsom van verschillende bedragen. Je kan de berekening vergelijken met die van een spaarboekje.

Zo wordt er, bij het begin van het jaar, vertrokken van een saldo (basisbedrag) waarbij gedurende het jaar andere bedragen worden opgeteld.

Al deze bedragen brengen rendement op gedurende de periode dat ze op uw rekening bij het Pensioenfonds Metaal OFP staan.

Verworven reserve op 1 januari van het vorige jaar
Op de pensioenbrief die u vorig jaar werd bezorgd, was de stand van uw aanvullend pensioen gelijk aan dit bedrag. Dit jaar, een jaar verder, dient deze verworven reserve als basis voor de berekening van de verworven reserve per 1 januari van het lopende jaar.

Bijdragen gedurende het vorige jaar
Indien u gewerkt hebt gedurende het vorige jaar, heeft uw werkgever een vast percentage van uw bruto jaarloon gestort in het Pensioenfonds Metaal OFP. Klik hier om de hoogte van deze bijdrage te kennen. Deze bijdragen komen uitsluitend van de werkgever, persoonlijke bijdragen zijn dan ook niet toegelaten.

Bijdragen uit de solidariteit gedurende het vorige jaar
Indien u tijdens het voorgaande jaar periodes van tijdelijke werkloosheid en/of ziekte heeft gekend, zal hiervoor een bijdrage uit de solidariteit voor u gestort worden. Klik hier voor meer informatie over deze bijdragen.

Rendement tijdens het vorige jaar
Alle bedragen die op de rekening van het Pensioenfonds Metaal OFP gestort worden, brengen vanaf het moment van storting rendement op. Het rendement bedraagt 3,25 % op alle bijdragen tot en met 31/12/2015 en 1,75% op alle bijdragen vanaf 01/01/2016.

Verworven reserve op 1 januari van het lopende jaar
De optelsom van alle vorige bedragen (verworven reserve vorig jaar, bijdragen gedurende het jaar, bijdragen uit de solidariteit gedurende het jaar en rendement) vormt de verworven reserve die momenteel voor u is opgebouwd.

De bovenvernoemde bedragen zijn allen brutobedragen. Onder de  verworven reserve op 1 januari van het lopende jaar, vindt u ook een nettobedrag vermeld.

Dit nettobedrag is een schatting volgens de huidige stand van de wetgeving. Klik hier voor een gedetailleerd overzicht van de verschillende afhoudingen in geval van een uitkering.

Minimumbedrag bij pensionering, uittreding
Uw verworven reserve volgt de evolutie van het rendement zoals dit door het pensioenfonds behaald wordt. Dit rendement is niet noodzakelijk gelijk aan het wettelijk gegarandeerde rendement van 1,75%. Deze wettelijke garantie geldt in ieder geval op het ogenblik van pensionering, uittreding.

Financieringsniveau op 1 januari van het lopende jaar
Het financieringsniveau wordt uitgedrukt als een percentage en geeft de verhouding weer tussen de activa van het pensioenfonds enerzijds en de verplichtingen anderzijds.
 

top

BEREKENING AANVULLEND PENSIOEN OP PENSIOENLEEFTIJD (zonder verdere betaling van bijdragen)

Dit bedrag is een berekening van het aanvullend pensioen dat uitgekeerd zal worden op de leeftijd van 65 jaar, in de veronderstelling dat u na 1 januari van het lopende jaar niet meer in de metaalsector actief zal zijn en er dus geen bijdragen meer voor u betaald zullen worden.
In de praktijk komt het er op neer dat wij uw verworven reserve per 1 januari van het lopende jaar verhogen met het toegekende rendement (dit rendement bedraagt 3,25 % op alle bijdragen tot en met 31/12/2015 en 1,75% op alle bijdragen vanaf 01/01/2016) en dit tot op de wettelijke pensioenleeftijd.

top

RAMING AANVULLEND PENSIOEN OP PENSIOENLEEFTIJD (met verdere betaling van bijdragen)

Dit bedrag is een raming van het aanvullend pensioen dat uitgekeerd zal worden op de leeftijd van 65 jaar. Eén van de veronderstellingen bij de berekening van dit bedrag, is dat u effectief tot uw 65ste als arbeider in de metaalsector blijft werken en er dus bijdragen voor u betaald zullen worden. Als u vroeger stopt met werken, zal het bedrag lager liggen.
Deze raming is steeds gebaseerd op uw loon van het voorbije jaar, dus indien u hierin periodes van tijdelijke werkloosheid of ziekte heeft gekend, zal dit zich weerspiegelen in deze raming (u heeft dan immers minder verdiend, waardoor de raming lager zal uitvallen).
Vandaar dat wij toch de nadruk willen leggen op het feit dat het hier om een schatting gaat die sterk kan fluctueren.

Omzetting in rente
Alle vermelde kapitalen worden ter informatie omgezet in een jaarlijkse nettorente.

top

VOETNOTEN

Voetnoot 1
Het Pensioenfonds Metaal OFP kan pas overgaan tot een uitkering vanaf 60 jaar en nadat u met (brug)pensioen bent gegaan. Een vervroegde uitbetaling of afkoop van de verworven rechten is dus niet toegelaten!

Voetnoot 2
Voor periodes van tijdelijke werkloosheid en/of ziekte zullen er bijdragen uit de solidariteit aan de verworven reserve toegevoegd worden. Voorwaarde is wel dat er voor deze periodes eveneens een aanvullende vergoeding vanwege het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid bekomen werd.

Voetnoot 3
U zal enkel voor rente kunnen opteren indien het bedrag van deze rente hoger is dan 500 €. Is dit niet het geval, zal er u automatisch een kapitaal uitgekeerd worden.

top

OPMERKINGEN

Opmerking 1
Wenst u de officiële tekst van onze reglementen te lezen, kan u hier klikken.

Opmerking 2
Wenst u onze informatiebrochure in te kijken of aanmeldingsformulieren te downloaden, kan u hier klikken.

top