LOG ONHOME F D
U bent hier:home > Documenten > Overlijden (D4)

Overlijden (D4)

Als u overlijdt vóór u met pensioen gaat, dan zullen uw rechthebbenden uw aanvullend pensioen kunnen opvragen. Dit formulier kan men hier downloaden.

Deze rechthebbenden zijn in de volgorde zoals hieronder vermeld, waarbij wie eerst in rij staat anderen automatisch uitsluit:

 • uw echtgeno(o)t(e) op voorwaarde dat u niet gescheiden was of op het punt stond te scheiden
 • de persoon met wie u wettelijk samenwoont
 • één of meerdere door u aangeduide begunstigde(n)
 • uw kinderen of hun erfgenamen in rechte lijn, indien ze zelf niet meer in leven zijn
 • de ouders
 • de broers en/of zusters
 • andere wettelijke erfgenamen in de volgorde zoals bepaald in het erfrecht (met uitzondering van de Belgische Staat)
 • bij ontstentenis van de bovenstaande erfgenamen vloeit het aanvullend pensioen van deze overleden deelnemer terug naar het Pensioenfonds Metaal OFP (in het voordeel van alle andere aangeslotenen)

In geval van overlijden, moet de begunstigde het formulier D4 invullen en opsturen naar het adres dat op dit formulier vermeld staat.

Het is belangrijk dat de gevraagde bijlagen mee worden opgestuurd. De verschillende bijlagen die mee moeten worden opgestuurd, staan steeds vermeld op het desbetreffende aanvraagdocument.

In geval van overlijden gaat het over de volgende bijlagen:

 • Een kopie van de overlijdensakte van de overleden deelnemer.
 • Een recto verso kopie van de identiteitskaart van de begunstigde (niet van de overledene).
 • Een kopie van de laatste loonfiche van de overleden deelnemer van de maand waarin het overlijden plaatsvond (met het oog op de uitkering van een eventuele overlijdenspremie vanuit het solidariteitsfonds)

Indien de overledene niet gehuwd was op het moment van overlijden, moet het volgende document bijgevoegd worden:

 • Een kopie van het attest van erfopvolging, voorzien van een schriftelijke bevestiging van de notaris dat er geen erfgenamen wisten te verzaken, of een kopie van de akte van bekendheid

Indien hieruit zou blijken dat er meerdere begunstigden zijn, dan kan u dit invulformulier gebruiken om bij het aanmeldingsformulier te voegen.

 

Opgelet

 • Het recht tot opvraging van het aanvullend pensioen van de overleden deelnemer vervalt vijf jaar na de eerste dag van de maand volgend op het overlijden.
 • Het aanvullend pensioen zal gelijk zijn aan het bedrag van de spaarreserve op het ogenblik van het overlijden, met dien verstande dat de oprenting wordt stopgezet vanaf de eerste dag van de maand volgend op het overlijden.
 • De begunstigden zullen dit aanvullend pensioen kunnen aanvragen onder de vorm van een éénmalig kapitaal of onder de vorm van een jaarlijkse rente. Indien men voor rente opteert, is deze wel niet overdraagbaar.
 • Testamentaire erfgenamen komen niet voor in de lijst van mogelijke rechthebbenden. Bijgevolg kan het Pensioenfonds Metaal OFP nooit uitbetalen aan personen die bij testament als erfgenaam aangeduid werden.
 • Het Pensioenfonds Metaal OFP zal jaarlijks een brief met informatie versturen naar alle rechthebbendenden van overleden deelnemers waarvoor er nog geen dossier ingediend werd.
 • Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de begunstigden van een overlijdenskapitaal een rechtstreeks recht hebben op dit kapitaal. Dit heeft als gevolg dat een erfgenaam die de nalatenschap verwerpt, de begunstigde kan blijven van het overlijdenskapitaal. De hoedanigheid van erfgenaam en deze van begunstigde zijn, met andere woorden, volledig onafhankelijk van elkaar. Aarzel niet om ons te contacteren indien u enige twijfel zou hebben hieromtrent.

 

Successierechten
Aangezien de aansluiting bij ons sectoraal aanvullend pensioenplan verplicht is voor alle aangeslotenen en de spaarreserve uitsluitend via werkgeversbijdragen gevormd wordt, zijn er geen successierechten verschuldigd voor onderstaande begunstigden:

 • echtgenoten
 • kinderen jonger dan 21 jaar

Voor alle andere categorieën van begunstigden zijn er daarentegen wel successierechten verschuldigd en dit volgens de percentages die in de verblijfsregio van de overledene van kracht zijn.