LOG ONHOME F D
U bent hier:home > Disclaimer

Disclaimer & Privacy


Disclaimer & Privacy.

 

Copyright

De website Pfondsmet.be heeft als doel u informatie te verstrekken over het sectoraal aanvullend pensioen voor de arbeiders uit de metaalverwerkende nijverheid (paritair comité nr 111).

 

Het Pensioenfonds Metaal OFP kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden of onvolmaaktheden in de teksten die op hun website of via hun e-mails worden opgenomen.

 

Ter informatie worden op onze website links gelegd naar andere websites. Gezien het Pensioenfonds Metaal OFP over geen controlerecht beschikt op de informatie op deze websites, kan het onmogelijk verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud ervan.

 

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 houdende het auteursrecht en de naburige rechten kan men onze informatie voor persoonlijk gebruik aanwenden. Het Pensioenfonds Metaal OFP  behoudt evenwel de intellectuele eigendomsrechten op de website alsook op de door hun ter beschikking gestelde informatie.

 

 

Cookieverklaring

Bij het eerste bezoek aan onze website wordt u meegedeeld dat gebruik wordt gemaakt van cookies.

 

Het Pensioenfonds Metaal OFP maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is?“een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen”. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek naar onze servers teruggestuurd worden. 

 

Wij maken gebruik van cookies om uw gebruikservaring op onze website te optimaliseren.

 

Het Pensioenfonds Metaal OFP maakt gebruik van functionele cookies en analytische cookies. De analytische cookies worden verzorgd door Google Analytics, hierbij heeft het Pensioenfonds Metaal OFP bewust gekozen om mogelijke persoonsgegevens die hierbij worden verwerkt, te anonimiseren alvorens door te geven aan Google. Dit om onnodige overdracht van uw persoonsgegevens te vermijden.

 

U kan steeds de cookies uitschakelen, verwijderen of de instellingen voor cookies aanpassen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van onze website geen gebruik kunt maken.

 

Wil u de instellingen voor cookies toch aanpassen? Dan kan u hier de instructies voor verschillende browsers terugvinden: 

 

 

 

Privacybeleid

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR): Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  


1. Bescherming van de persoonsgegevens
 
Pfondsmet.be is een website beheerd door Pensioenfonds Metaal (Organisme voor de Financiering van Pensioenen) dat tot doel heeft, de toekenning van het aanvullend pensioen in de sector van de metaalverwerkende nijverheid.
Om zijn wettelijke opdrachten uit te voeren, werd Pensioenfonds Metaal gemachtigd door beraadslagingen van het  Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid om persoonsgegevens te verwerken komende van de diverse bestanden van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
Pensioenfonds Metaal verbindt er zich toe elke reglementering betreffende de persoonlijke levenssfeer te respecteren.2. Waarvoor zijn de persoonsgegevens bestemd?
 
Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de wettelijke opdrachten van Pensioenfonds Metaal zoals gedefinieerd in zijn statuten.3. Wat is de wettelijke basis?
 
De wettelijke basis voor het gebruik van uw gegevens is:

 • de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid;
 • bij het koninklijk besluit van 15 oktober 2004 tot uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot de pensioen- en solidariteitsinstellingen belast met het uitvoeren van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, met toepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid werden enkele artikelen van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid op de pensioeninstellingen van toepassing verklaard ;
 • de machtiging van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid van 18 april 2006 (zie de beraadslagingnr. 06/035 van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid van 18 april 2006);
 • de oprichtingsstatuten van de pensioeninstelling « Pensioenfonds Metaal OFP » van 17 september 2006;
 • de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening;
 • de beraadslaging RR nr. 49/2010 van 02 oktober 2010 van het Sectoraal Comité van het Rijksregister;
 • de gecoördineerde statuten van het Pensioenfonds Metaal OFP van 22 juni 2017;
 • de nieuwe machtiging van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid van 06 februari 2018 (zie de beraadslagingnr. 18/015 van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid van 06 februari 2018);
 • de CAO’s tot oprichting en wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel en het pensioen- en solidariteitsreglement in het PC 111.


Deze teksten zijn beschikbaar op de volgende websites :
Belgisch Staatsblad:
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl
FOD werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg (PC 111):
http://www.werk.belgie.be/searchCAO.aspx?id=4708

 

4. Welke persoonsgegevens verwerken we?

 • uw persoonlijke gegevens uit het Rijks- en bisregister (naam, adres, …);
 • uw contactgegevens;
 • de bijzondere gebeurtenissen in uw aansluiting bij het sectoraal aanvullend pensioenstelsel (zoals     intreding, uittreding, uitbetalingen);
 • uw loopbaangegevens (legitimatiekaarten FBZMN en DmfA-aangifte).

 

 

5. Wat zijn onze voornaamste informatiebronnen?

 • uw persoonsgegevens:
  • Rijksregister;
  • officiële instanties via het netwerk van de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid.
 • uw contactgegevens:
  • U (via de formulieren van Pensioenfonds Metaal).
 • uw loopbaangegevens:
  • Officiële instanties via het netwerk Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid.
 • uw betalingsgegevens:
  • U (via de formulieren van Pensioenfonds Metaal).

 

6. Hoelang worden uw gegevens bewaard?
 
De persoonlijke gegevens van:

 • een rechthebbende (de aangeslotene en/of diens begunstigde(n) bij vóóroverlijden) op het sectoraal aanvullend pensioen worden bijgehouden tot 5 jaar na uitbetaling of na het juridisch openvallen van de aanvullende pensioenrechten.
 • een uittreder uit het sectorstelsel die ervoor opteerde om zijn reserves over te dragen worden bijgehouden tot 5 jaar na effectieve uitvoering van de globale transfert.
 • een aangeslotene met latente rechten worden bijgehouden tot 5 jaar nadat de juridische grond tot vereffening werd bereikt welke conform de bepalingen geen recht geeft tot uitbetaling van het aanvullend pensioen aan de aangeslotene zelf of diens begunstigde(n) bij vóóroverlijden.

 

 

7.    Aan wie mogen wij uw persoonsgegevens communiceren?

 • de openbare instellingen (FSMA, FOD Financiën, RIZIV, RSZ, SIGeIS, …) in het kader van hun wettelijke opdrachten;
 • de derden waaraan u de toestemming hebt gegeven deze gegevens te verwerken (bijv. uw vakbond) ;
 • de derden die beschikken over een uitdrukkelijke machtiging daartoe vanwege de privacycommissie ( gerechtsdeurwaarders, gerechtelijke actoren, …).

Verder worden de gegevens gebruikt voor rapportering en beleidsondersteunend onderzoek. In dat geval gaat het altijd om globale, anonieme statistieken en nooit om herkenbare persoonlijke gegevens.

 

 

8. Welke rechten hebt u?

 • Bij de uitvoering van de hem opgelegde taken en opdrachten, leeft het Pensioenfonds Metaal de wetgeving na. Binnen de grenzen van deze wetgeving hebt u het recht:
  • toegang te krijgen tot uw gegevens;
  • te vragen uw gegevens te wissen of te verbeteren;
  • te vragen de verwerking van uw gegevens te beperken;
  • bezwaar te maken tegen de verwerking en de overdracht van uw gegevens.

Daartoe neemt u contact op met Pensioenfonds Metaal OFP:

Per e-mail: info@pfondsmet.be

Per brief gericht aan Pensioenfonds Metaal OFP, Ravenstein Galerij 4/7, B-1000 Brussel

 

 

9. Kunt u uw toestemming intrekken?
 
Wanneer de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming (gegevens buiten het netwerk van de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid),  kan U deze toestemming te alle tijden intrekken.10. Hoe kunt u een klacht indienen?
 
Indien u vermoedt dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet conform de toepasselijke wetgeving gebeurt, is het aangeraden zo snel mogelijk contact te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (zie punt 11).
 
Het zal vervolgens steeds mogelijk zijn om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.11. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) 
 
Per e-mail: dpo@pfondsmet.be

Per brief gericht aan de DPO van Pensioenfonds Metaal OFP, Ravenstein Galerij 4/7, B-1000 Brussel